Poradnia psychologiczna

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub zawodowej? Masz trudności w relacjach z innymi ludźmi?

Doświadczasz stanu niepokoju, lęku lub ciągłego stresu? Zmagasz się z obniżonym nastrojem lub stanem depresyjnym?

Potrzebujesz wsparcia w chorobie lub motywacji w realizacji zaleceń lekarskich? … są setki powodów dla których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej by dokonać zmian na lepsze w życiu swoim i swoich najbliższych. 

 

W Łomżyńskim Centrum Medycznym stworzyliśmy Poradnię Psychologiczną, w której doświadczony psycholog udziela pomocy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz parom. Wszystkie spotkania odbywają się w atmosferze poufności, pełnej akceptacji, szacunku i zaufania.

Profesjonalne wsparcie psychologiczne zapewnia mgr Alicja Cuellar-Tarczewska

Psycholog rodziny, edukacji i rozwoju, ukończyła studia jednolite magisterskie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2003-2008, socjoterapeuta, psychoterapeuta w procesie certyfikacji w nurcie CBT ((cognitive–behavioral therapy), certyfikowany psychoterapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR (w trakcie szkolenia i uzyskiwania certyfikatu II stopnia), psychoterapeuta rodzin, par, małżeństw oraz związków partnerskich w nurcie systemowym, trener Treningu Zastępowania Agresji – TZA metodą A. Goldsteina, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych – TUS. Psycholog transportu.

Zapewniamy następujący zakres profesjonalnych usług psychologicznych:

Pomoc psychologiczna (porada/konsultacja/diagnoza) – to forma wsparcia oferowana osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne często potrzebne jest w wieku rozwojowym lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono najczęściej w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Psychoterapia jako proces wiąże się z regularnością, dlatego skierowana jest do osób, które chcą dokonać zmian w swoim życiu, a nie potrzebują jedynie doraźnej pomocy. Celem psychoterapii jest lepsze zrozumienie i akceptacja siebie oraz zmodyfikowanie mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Pomoc psychologiczna w procesie diagnostyczno-leczniczym – w zależności od problemu zdrowotnego z jakim mierzy się pacjent i etapu choroby, wsparcie psychologiczne może polegać m.in. na pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, wsparciu motywacyjnym w „walce z chorobą”, pomocy w adaptacji do choroby, nauki relaksacji i radzenia sobie z problemami, które towarzyszą chorobie. Wsparcie może polegać również na motywowaniu i pomocy w realizacji celów terapeutycznych wyznaczonych przez lekarza lub dietetyka np. w redukcji masy ciała, przestrzeganiu diety lub zerwaniu z nałogiem.

Terapia par (terapia małżeńska) – jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku, najczęściej ucząc nowych zasad komunikacji interpersonalnej, pogłębiając wgląd w siebie, ucząc empatii i wrażliwości na drugą stronę/osobę.

Terapia rodzin – to  rodzaj psychoterapii, przeznaczony dla członków nieprawidłowo funkcjonującej rodziny. Podstawowym celem tego rodzaju oddziaływań psychoterapeutycznych jest wywołanie zmiany w zaburzonej strukturze rodziny i rozwiązanie konfliktów, zwrócenie uwagi na podstawowe błędy komunikacyjne, wzmacnianie relacji i budowanie więzi między członkami rodziny. Terapia polecana jest osobom mającym problemy wynikające z uniezależnieniem od wpływów rodziców lub teściów, trudności związane z wychowywaniem dzieci. Terapia może okazać się konieczna przed lub w trakcie rozwodu, w szczególności gdy wymaga tego dobro dziecka.

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu – ma charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Interwencje koncentrują się na ograniczaniu osiowych objawów autyzmu (związanych z deficytami społecznymi i w komunikacji), a także na  redukcji ewentualnych zachowań trudnych.  U dzieci zalecane oddziaływania opierają się głównie na zasadach terapii behawioralnej, uwzględniają również ustalenia psychologii rozwojowej, kładą nacisk na dostarczanie interwencji w naturalnych warunkach i rozwój umiejętności związanych z interakcjami społecznymi. W wypadku małych dzieci, wskazany jest udział rodziców w terapii; u starszych – pośredniczyć mogą rówieśnicy.

Trening asertywności – polega na uczeniu się zachowań asertywnych. W trakcie treningu pacjent uczy się zasad komunikacji; rozwiązywania problemów interpersonalnych; asertywnego odmawiania; asertywnego wyrażania własnych myśli, poglądów i potrzeb; wyrażania zdania bez urażania uczuć innych osób. Trening asertywności ma również na celu pogłębianie samoświadomości oraz podwyższanie samooceny.

Trening Zastępowania agresji – jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteina. Metoda, na której opiera się trening, wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się. Teoretyczne podstawy programu oparte są na teorii uczenia się i zakładają, że agresja jest przede wszystkim zachowaniem wyuczonym poprzez obserwację, naśladownictwo, bezpośrednie doświadczenie oraz powtarzanie. Badania naukowe wskazują, że agresywni młodzi ludzie są zwykle impulsywni, słabo rozpoznają i kontrolują własne emocje, a repertuar ich reakcji jest bardzo ubogi. Podstawową reakcją na jakiekolwiek trudności jest agresja – słowna lub fizyczna. Trening uczenia zachowań alternatywnych wobec agresji składa się z trzech komponentów:

  • Trening nabywania umiejętności prospołecznych polegający na uczeniu umiejętności, które służą zastępowaniu niekontrolowanych zachowań destrukcyjnych, zachowaniami konstruktywnymi (uczenie tego co należy robić w trudnych sytuacjach),
  • Trening kontroli złości (emocji), którego celem jest podwyższenie poziomu samokontroli, ograniczenie oraz kontrolowanie gniewu i agresji, self-reg, teorie poliwagalne,
  • Trening wnioskowania moralnego – odkrywanie wartości i podejmowanie decyzji moralnych – dla nastolatków i dorosłych.

Uczestnicy zajęć poznają znaczenie wartości i norm, uczą się kontrolować swoje emocje oraz uczą się zastępować dotychczasowe agresywne reakcje zachowaniami akceptowanymi społecznie, dzięki czemu poszerzają wachlarz możliwych reakcji i wzbogacają repertuar swoich zachowań.