Zapytanie ofertowe na dostawę IT w projekcie e-usługi POZ

 

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 Łomżyńskiego Centrum Medycznego spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym

Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich (EFRR), sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie oraz sposobie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w zakładce Projekty Unijne.