Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny

ISO 9001:2015

                                                                                                                                        

ISO 27001:2017

Polityka Jakości

Niniejsza polityka jakości w Łomżyńskim Centrum Medycznym została opracowana
w odpowiedzi na aktualne wyzwania opieki zdrowotnej oraz specyficzny kontekst organizacji scharakteryzowany w opracowaniach ŁCM. Za najważniejsze czynniki determinujące kierunki rozwoju ŁCM Sp. z o.o. przyjęto następujące:

 1. czynniki społeczno-demograficzne: starzenie się społeczeństwa, wzrost oczekiwań pacjentów, postęp technologii medycznych,
 2. czynniki polityczno-ekonomiczne: niepewność publicznego finansowania podmiotów niepublicznych jakim jest ŁCM Sp. o.o.
 3. czynniki wewnętrzne: ugruntowana pozycja na rynku, zaufanie ze strony pacjentów, wysoka jakość infrastruktury (mocne strony), brak orientacji marketingowej pracowników organizacji i niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów (słabe strony).

Nasza misja brzmi:

Łączymy tradycję z innowacyjnością, zapewniając kompleksową opieką zdrowotną”

Jakość opieki zdrowotnej rozumiemy w sposób kompleksowy jako strukturę, proces i wynik opieki zdrowotnej.

 • W zakresie struktury opieki zdrowotnej w szczególności będziemy dbali o wysokie kompetencje kadr medycznych, funkcjonalne zasoby lokalowe i nowoczesne wyposażenie, a także implementację nowych technologii informatycznych.
 • W zakresie procesu dbać będziemy o najwyższy poziom obsługi pacjenta od momentu zgłoszenia potrzeby zdrowotnej do momentu wyjścia pacjenta z placówki,
  a także jakość kliniczną świadczeń zgodną ze standardami evidence based medicine.
 • W zakresie wyniku zmierzać będziemy do maksymalizacji korzyści zdrowotnych pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej satysfakcji z udzielanych świadczeń.

Mając na uwadze kontekst i misję organizacji przyjmuje się następujące ogólne cele jakościowe organizacji:

 1. Utrzymanie roli lidera ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na lokalnym rynku usług,
 2. Poprawa dostępności do świadczeń zgodnie z potrzebami lokalnej populacji,
 3. Realizacja zintegrowanej opieki zdrowotnej (w wymiarze integracji klinicznej, organizacyjnej oraz profesjonalistów) będącej odpowiedzią na współczesne wyzwania lokalnej populacji.

Na podstawie ogólnych celów jakościowych wyznaczone zostały szczegółowe, mierzalne cele organizacji. Jako organizacja zobowiązujemy się do spełnienia wymagań standardów akredytacyjnych POZ CMJ, normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz  PN-EN ISO/IEC 27001:2014 jako Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwa Informacji (ZSZJiBI), a także ciągłego doskonalenia przyjętego systemu zarządzania jakością.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Bezpieczeństwo Informacji jest priorytetowym aspektem funkcjonowania naszej Spółki oraz warunkiem ciągłego jej rozwoju. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest zrozumienie, że informacje medyczne są danymi wrażliwymi czyli wymagającymi szczególnej ochrony. Takie podejście wynika nie tylko z wymogów prawnych nakładanych na podmiot leczniczy, ale także ze szczególnej troski o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów, których dobro traktowane jest w naszej organizacji priorytetowo.

Bezpieczeństwo Informacji traktujemy w sposób szczególny, gdyż z uwagi na kontekst organizacji dane medyczne mają dla nas znaczenie:

 • kliniczne – od jakości dokumentacji prowadzonej przez KAŻDEGO pracownika zależy bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta w naszej organizacji oraz możliwość zapewnienia ciągłości leczenia poza naszą organizacją,
 • kontrolne – dokumentacja medyczna jest dowodem dla uprawnionych organów państwowych oceniających prawidłowość funkcjonowania placówki jak
  i pracy POSZCZEGÓLNYCH pracowników medycznych,
 • sądowe – dokumentacja którą sporządzamy i przetwarzamy ma szczególne znaczenie dowodowe w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, karanych oraz cywilnych (odszkodowawczych),
 • ekonomiczne – na podstawie informacji w systemie informatycznym opłacane są świadczenia zdrowotne.

Cele strategiczne wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa Informacji to:

 • zagwarantowanie pełnej ochrony danych wszystkich stron zainteresowanych oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
 • maksymalne ograniczenie występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka
 • zapewnie gotowości do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa informacji Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych zapewniających optymalny podział
  i koordynację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
 • wyznaczenie właścicieli czynników ryzyka w procesach przetwarzania informacji, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,
 • określeniu zasad przetwarzania informacji, w tym stref w których może się ono odbywać,
 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby w celu skutecznego postępowania z ryzykiem.

Cele szczegółowe Bezpieczeństwa Informacji będą określane co roku na podstawie – szacowania, postępowania z ryzykiem,  a następnie deklaracji stosowania i planami postępowania z ryzykiem.  Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 27001:2014.