Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny

ISO 9001:2015

                                                                                                                                        

ISO 27001:2017

Polityka Jakości

Niniejsza polityka jakości w Łomżyńskim Centrum Medycznym została opracowana w odpowiedzi na aktualne wyzwania opieki zdrowotnej oraz silne i słabe strony organizacji. Za najważniejsze czynniki determinujące kierunki rozwoju ŁCM Sp. z o.o. przyjęto następujące:

 1. czynniki społeczno-demograficzne: starzenie się społeczeństwa, wzrost oczekiwań pacjentów, postęp informacyjno-technologiczny,
 2. czynniki polityczno-ekonomiczne: niepewność publicznego finansowania podmiotów niepublicznych jakim jest ŁCM Sp. o.o.
 3. czynniki wewnętrzne: ugruntowana pozycja na rynku, zaufanie ze strony pacjentów, współpraca z JNB, potencjał wdrożeniowy (mocne strony), brak orientacji rynkowej, niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów (słabe strony).

Uniwersalną misją organizacji jest Łączymy tradycję z innowacyjnością, zapewniając koordynowaną opiekę zdrowotną”.

Jakość opieki zdrowotnej rozumiemy w sposób kompleksowy jako strukturę, proces i wynik opieki zdrowotnej.

 • W zakresie struktury opieki zdrowotnej w szczególności będziemy dbali o wysokie kompetencje kadr medycznych, funkcjonalne zasoby lokalowe i nowoczesne wyposażenie, a także implementację innowacyjnych technologii informatycznych.
 • W zakresie procesu zapewniać będziemy najwyższy poziom obsługi pacjenta od momentu zgłoszenia potrzeby zdrowotnej do jej zaspokojenia, a także wysoką jakość kliniczną świadczeń zgodnie ze standardami evidence based medicine.
 • W zakresie wyniku zmierzać będziemy do maksymalizacji korzyści zdrowotnych pacjenta oraz zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji z udzielanych świadczeń.

Mając na uwadze kontekst i misję organizacji przyjmuje się następujące ogólne cele jakościowe organizacji:

 1. Zapewnienie zintegrowanej opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami chorymi przewlekle.
 2. Zapewnienie wysokiego poziomu objęcia populacji badaniami profilaktycznymi.
 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii tele-informatycznych w procesie udzielania świadczeń

Na podstawie ogólnych celów jakościowych wyznaczone zostały szczegółowe, mierzalne cele organizacji. Jako organizacja zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz  PN-EN ISO/IEC 27001:2014 jako Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji (ZSZJiBI), a także ciągłego doskonalenia przyjętego systemu zarządzania jakością.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 

Bezpieczeństwo Informacji jest priorytetowym aspektem funkcjonowania naszej Spółki. Brak dostępu do danych lub błędne dane w istotny sposób ograniczą działanie Spółki. Informacje medyczne są danymi wrażliwymi wymagającymi szczególnej ochrony. Takie podejście wynika nie tylko z wymogów prawnych nakładanych na podmiot leczniczy, ale także ze szczególnej troski o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów, których dobro traktowane jest w naszej organizacji priorytetowo.

Bezpieczeństwo Informacji traktujemy w sposób szczególny, gdyż z uwagi na kontekst organizacji dane medyczne mają dla nas znaczenie:

 • kliniczne – od jakości dokumentacji prowadzonej przez KAŻDEGO pracownika zależy bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta o możliwość zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, co jest krytycznym aspektem koordynacji i integracji opieki
 • kontrolne – dokumentacja medyczna jest dowodem dla uprawnionych organów publicznych oceniających prawidłowość funkcjonowania placówki jak
  i pracy POSZCZEGÓLNYCH pracowników,
 • sądowe – dokumentacja którą sporządzamy i przetwarzamy ma szczególne znaczenie dowodowe w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, karanych oraz cywilnych (odszkodowawczych),
 • ekonomiczne – na podstawie informacji w systemie informatycznym opłacane są świadczenia zdrowotne.

Cele strategiczne wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa Informacji to:

 • zagwarantowanie pełnej ochrony danych wszystkich zainteresowanych stron oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
 • maksymalne ograniczenie występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka
 • zapewnie gotowości do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa informacji Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych zapewniających optymalny podział
  i koordynację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
 • wyznaczenie właścicieli czynników ryzyka w procesach przetwarzania informacji, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,
 • określeniu zasad przetwarzania informacji, w tym stref w których może się ono odbywać,
 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby w celu skutecznego postępowania z ryzykiem.

Cele szczegółowe Bezpieczeństwa Informacji będą określane co roku na podstawie szacowania ryzyka, przyjęcia i realizacji planów działania.  Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 27001:2014.