Programy profilaktyczne

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE – BO LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 

Łomżyńskie Centrum Medyczne bierze udział w kilku ważnych ogólnopolskich programach profilaktycznych. Badania z nimi związane wykonywane są u nas bezpłatnie. Warunki udziału w badaniach oraz zasady realizacji programów prezentujemy poniżej:

 

Program profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK)

W programie mogą uczestniczyć osoby w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktycznego.

Realizacja programu polega na badaniach biochemicznych krwi (poziom wszystkich frakcji cholesterolu oraz glukozy), pomiarach ciśnienia tętniczego krwi, pomiarach antropometrycznych, a także analizie ryzyka wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych na podstawie  indywidualnych czynników ryzyka.

Szczegóły tego programu profilaktycznego omawiają specjaliści naszego centrum w magazynie o  zdrowiu, zapraszamy:

UWAGA – Osoby, u których zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko chorób układu krążenia, mogą zostać skierowane przez lekarza na bezpłatną, profesjonalną konsultację z dietetykiem mgr Martą Rożniatą  lub mgr Agnieszką Cuch. W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia część pacjentów może zostać skierowana także na dalszą diagnostykę i leczenie do poradni specjalistycznej.

 

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy. Szczególnie wskazany jest dla osób:

  • które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę;
  • które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
  • nie korzystały z programu w okresie ostatnich 24 miesięcy. 

Program prowadzą pielęgniarki POZ, a rozpoczynają go przeprowadzeniem ankiety –  wywiadu, która pozwoli ocenić stan zagrożenia gruźlicą płuc. W przypadku podwyższonego ryzyka, pacjent jest kierowany do lekarza POZ, następnie – w razie wskazań – do dalszej opieki medycznej (m. in. wykonanie kolejnych koniecznych badań diagnostycznych, leczenie).

 

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap podstawowy

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia), ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały zalecenie do następnego badania za 12 miesięcy na poprzednim wyniku cytologii.

Podstawowy etap polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. W razie potrzeby jego dalszy ciąg stanowi etap pogłębionej diagnostyki.

 

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki 

Do udziału w tej części programu kierowane są kobiety, które uzyskały niepokojące wyniki w etapie podstawowym i wymagają badań pogłębionych. Magazyn o zdrowiu, pt. „Co słychać, Panie Doktorze?” poświęciliśmy również profilaktyce raka szyjki macicy, zapraszamy do objrzenia nie tylko Panie:

 

Głównym punktem tego etapu jest kolposkopia lub kolposkopia z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym. Kolposkopia polega na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego – kolposkopu. Kolposkopia umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy.

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych
w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 3 lat lub, u których nie stwierdzono wcześniej POChP potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczącą skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej.