Programy profilaktyczne

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE – BO LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 

Łomżyńskie Centrum Medyczne bierze udział w kilku ważnych ogólnopolskich programach profilaktycznych. Badania z nimi związane wykonywane są u nas bezpłatnie. Warunki udziału w badaniach oraz zasady realizacji programów prezentujemy poniżej:

 

Program profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK)

Program przeznaczony jest dla osób posiadających deklarację do Poradni POZ ŁCM, w  wieku od 35 do 65 r.ż.,  które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu i u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii. W ramach programu wpierw uzyskasz kompleksową ocenę ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, a następnie otrzymasz zalecenia jak ograniczyć ryzyko poważnego zachorowania. W przypadku wykrycia choroby układu krążenia, wdrożone zostanie odpowiednie leczenie na poziomie POZ lub skierowany zostaniesz do poradni specjalistycznej. Program składa się z dwóch wizyt.:

 • Na pierwszej dokonana zostanie ocena parametrów antropometrycznych (masy ciała i określenie wskaźnika BMI), pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pobrana krew do oceny cholesterolu całkowitego, LDL­-cholesterolu, HDL­-cholesterolu, triglicerydów i  glukozy.
 • Na drugiej wizycie lekarz oceni wszystkie uzyskane wyniki badań, oszacuje 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zgodnie z algorytmem SCORE i wyda zalecenia co do dalszego postępowania.

Nasz koordynator sprawdzi czy kwalifikujesz się do programu oraz wyjaśni wszystkie wątpliwości. Zadzwoń  86 216 65 55

Uwaga! Wszystkie osoby, które ukończyły 40 rok życia będą mogły jednocześnie wykonać badania w ramach Profilaktyka 40 PLUS. Szczegółowe informacje o tym programie i zakresie badań dostępne są na stronie www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

 

Program Profilaktyka 40 plus

Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Zakres badań do których będzie uprawniony pacjent zależy od wyników odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące czynników ryzyka chorób. Ankietę przeprowadza koordynator lub może ją wypełnić pacjent samodzielnie poprzez IKP.

Do programu uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 40 r.ż., są ubezpieczone i nie korzystały z Programu  w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalny Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Maksymalny Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

 

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia), ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały zalecenie do następnego badania za 12 miesięcy na poprzednim wyniku cytologii.

Podstawowy etap polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. W razie potrzeby jego dalszy ciąg stanowi etap pogłębionej diagnostyki.

Do udziału w tej części programu kierowane są kobiety, które uzyskały niepokojące wyniki w etapie podstawowym i wymagają badań pogłębionych. Magazyn o zdrowiu, pt. „Co słychać, Panie Doktorze?” poświęciliśmy również profilaktyce raka szyjki macicy, zapraszamy do objrzenia nie tylko Panie:

 

 

Program Profilaktyki Raka Piersi

Program adresowany jest dla kobiet w wieku 45-74 lat, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badania mammograficznego lub które otrzymały zlecenie wykonania badania kontrolnego w okresie 12 miesięcy.

Badania są bezpłatne dla kobiet posiadających ubezpieczenie oraz aktywną deklarację w naszej placówce.

Badania realizowane są w mammobusie przy Łomżyńskim Centrum Medycznym  w określonych terminach.

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych
w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 3 lat lub, u których nie stwierdzono wcześniej POChP potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczącą skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy. Szczególnie wskazany jest dla osób:

 • które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę;
 • które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
 • nie korzystały z programu w okresie ostatnich 24 miesięcy. 

Program prowadzą pielęgniarki POZ, a rozpoczynają go przeprowadzeniem ankiety –  wywiadu, która pozwoli ocenić stan zagrożenia gruźlicą płuc. W przypadku podwyższonego ryzyka, pacjent jest kierowany do lekarza POZ, następnie – w razie wskazań – do dalszej opieki medycznej (m. in. wykonanie kolejnych koniecznych badań diagnostycznych, leczenie).