Prawa pacjenta

 

Prawa pacjenta zostały określone w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przystępne informacje na temat praw pacjenta można uzyskać także na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych

Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa w ust. 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 6. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 7. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 8. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 9. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach.
 10. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
 11. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 12. Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, ma prawo do otrzymania informacji, w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego

Prawo do wyrażenia zgody

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji,
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub przy użyciu podpisu osobistego, wymagana jest forma dokumentowa.
 7. Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania informacji.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia.
 2. Zwolnienia z tajemnicy, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
 3. Przed wyrażeniem sprzeciwu, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.
 4. W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia
 5. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
 3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
 5. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 6. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 7. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie

 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.
 5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.
 6. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu tej komisji.
 7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
 4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Pacjent ponosi koszty realizacji powyższych praw, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
 5. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu,

Prawo do opieki duszpasterskiej

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

 

Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

Szczegółowe przepisy dotyczące praw pacjenta:

 1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1545 z późn. zm)
 2. o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r (Dz.U. 2022 poz. 2702 z późn. zm)
 3. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 2023 poz. 1516. z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022 poz 2123 z późn. zm.)

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA:  01-171 Warszawa, Młynarska 46

tel. 22 688 05 00 fax. 22 506 50 64

e-mail: kacelaria@rpp.gov.pl

PODLASKI OW NFZ W BIAŁYMSTOKU: Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

Tel. 85 745 95 76, 85 745 95 77

e-mail: pacjenci@nfz-bialystok.pl

 

NUMER BEZPŁATNEJ INFOLINII BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE WŁAŚCIWYM DO SPRAW ZDROWIA: /czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00/

800 190 590

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W POZ w Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

 1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej, w dni robocze w godzinach 8:00-18:00.
 2. Wszystkie teleporady realizowane są po wcześniejszej rezerwacji (ustalenie terminu)
 3. Systemem teleinformatycznym jest system call center dostępny dla pacjentów pod nr 862 166 556
 4. Rezerwacja terminu teleporady można wykonać w następujący sposób:
  1. Telefonicznie pod numerem 862 166 555
  2. Mailowo: recepcja@medycnalomza.pl
  3. Bezpośrednio w Recepcji
 5. Pracownik POZ oddzwania na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni
 6. W przypadku nieodebrania telefonu przez pacjenta, pracownik POZ podejmuje jeszcze trzykrotna próbę dodzwonienia się w odstępach nie krótszych niż 5 min. Przy braku odbioru, teleporada zostaje anulowana
 7. W przypadku gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, pracownik medyczny podejmuje decyzję o wizycie osobistej pacjenta w poradni. Termin wizyty osobistej ustalany jest przez pielęgniarkę lub położną POZ.
 8. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
 9. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:

– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

 1. związanych z wystawieniem recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 2. związanych z wydaniem zaświadczenia,

– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,

 – w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

 1. E-receptę pacjent może otrzymać:
  1. przez stronę internetową www.medycynalomza.pl
  2. podczas teleporady
  3. podczas wizyty osobistej w poradni
 2. E-skierowanie  i e-zlecenia na wyroby medyczne, badania dodatkowe (laboratoryjne lub obrazowe) pacjent może otrzymać:
  1. Podczas teleporady
  2. podczas wizyty osobistej w poradni
 3. W przypadku potrzeby wykonania zleconych badań dodatkowych pielęgniarka POZ kontaktuje się telefonicznie z pacjentem w celu ustalenia terminu pobrania lub wykonania badania
 4. Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP):
  1. samodzielnie poprzez stronę:
  2. z pomocą pracownika rejestracji po uprzednim umówieniu się
 5. Teleporada jest realizowana:

– nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

 – w późniejszym niż określony w powyższym punkcie terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

Łomża, 18.01.2024


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) – niniejszym informujemy Państwa
 o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu udzielania świadczeń medycznych, realizowania profilaktyki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne do celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych
 w celach marketingowych – Państwa dane będą wówczas przetwarzane również w tym celu.

W szczególności przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikujące pacjenta zgodnie z art. 25 pkt 1 Ustawy o PPiRPP oraz dane teleadresowe,
 2. dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta zawarte w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej zgodnie z par 2.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów doku.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO i przepisów prawa regulującego udzielanie świadczeń medycznych (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 2. Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, ustawa o rachunkowości.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Łomżyńskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łomży, zarejestrowana pod numerem KRS 0000335132. Z administratorem możesz skontaktować się pisemnie pisząc na adres siedziby podmiotu: ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża lub kontaktując się poprzez adres e-mail: sektretariat@medycynalomza.pl

W strukturze Administratora Danych Osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Katarzyna Lutostańska. Z inspektorem można skontaktować się mailowo pod adresem: klutostanska@medycynalomza.pl

 

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za jego pisemnym upoważnieniem,
 2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (w tym podwykonawcom świadczeń),
 3. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 4. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 5. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym
  i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 11. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie pro-wadzonego postępowania,
 14. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,
 15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 16. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
 17. szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby,  której dokumentacja dotyczy. Indywidualne wnioski w tej sprawie rozpatruje Dyrektor Naczelny CDL.
 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
   w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 

Źródła danych

Dane osobowe które nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą mogą pochodzić od innych świadczeniodawców opieki (zleceniodawców i/lub podmiotów kierujących zgodnie z art 26 ust. 3. 1) Ustawy o PPiRPP), a także płatników świadczeńzlecających świadczenia w imieniu pacjenta (NFZ, prywatni ubezpieczyciele, zakłady pracy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku danych medycznych okres przetwarzania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 i wynosi:

 1. dokumentacja medyczna w wersji papierowej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. bloczki zwolnień lekarskich przez okres 3 lat,
 2. załączniki do faktur medycznych, potwierdzające wykonanie świadczeń przez okres 10 lat,
 3. nieaktywne deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej przez okres 10 lat,
 4. wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej przez okres 20 lat.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pan/i:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (z wyjątkiem danych stanowiących dokumentację medyczną);
 3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych

 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym do udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym między innymi z uwagi na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.