Prawa pacjenta

 

Prawa pacjenta zostały określone w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przystępne informacje na temat praw pacjenta można uzyskać także na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) – niniejszym informujemy Państwa
 o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu udzielania świadczeń medycznych, realizowania profilaktyki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne do celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych
 w celach marketingowych – Państwa dane będą wówczas przetwarzane również w tym celu.

W szczególności przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikujące pacjenta zgodnie z art. 25 pkt 1 Ustawy o PPiRPP oraz dane teleadresowe,
 2. dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta zawarte w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej zgodnie z par 2.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów doku.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO i przepisów prawa regulującego udzielanie świadczeń medycznych (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 2. Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, ustawa o rachunkowości.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Łomżyńskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łomży, zarejestrowana pod numerem KRS 0000335132. Z administratorem możesz skontaktować się pisemnie pisząc na adres siedziby podmiotu: ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża lub kontaktując się poprzez adres e-mail: sektretariat@medycynalomza.pl

W strukturze Administratora Danych Osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Katarzyna Lutostańska. Z inspektorem można skontaktować się mailowo pod adresem: klutostanska@medycynalomza.pl

 

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za jego pisemnym upoważnieniem,
 2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (w tym podwykonawcom świadczeń),
 3. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 4. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 5. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym
  i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 11. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie pro-wadzonego postępowania,
 14. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,
 15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 16. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
 17. szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby,  której dokumentacja dotyczy. Indywidualne wnioski w tej sprawie rozpatruje Dyrektor Naczelny CDL.
 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
   w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 

Źródła danych

Dane osobowe które nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą mogą pochodzić od innych świadczeniodawców opieki (zleceniodawców i/lub podmiotów kierujących zgodnie z art 26 ust. 3. 1) Ustawy o PPiRPP), a także płatników świadczeńzlecających świadczenia w imieniu pacjenta (NFZ, prywatni ubezpieczyciele, zakłady pracy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku danych medycznych okres przetwarzania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 i wynosi:

 1. dokumentacja medyczna w wersji papierowej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. bloczki zwolnień lekarskich przez okres 3 lat,
 2. załączniki do faktur medycznych, potwierdzające wykonanie świadczeń przez okres 10 lat,
 3. nieaktywne deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej przez okres 10 lat,
 4. wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej przez okres 20 lat.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pan/i:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (z wyjątkiem danych stanowiących dokumentację medyczną);
 3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną),
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych

 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym do udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym między innymi z uwagi na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.