Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów powyżej 75 r.ż., medyków, nauczycieli i innych osób.

Nie jest wymagane skierowanie, wystarczy się umówić pod numerem 862 166 555

Szczepienia wykonujemy dla osób wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia tj.:

  • Osób, które ukończyły 75 r.ż.
  • osób pracujących w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednich studiów albo kształcenia, oraz innych osób zatrudnionych w uczelni;
  • osób zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osób udzielających świadczenia zdrowotne w tym podmiocie;
  • osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
  • studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
  • osób zatrudnionych w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujących czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
  • osób zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
  • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
  • osób przebywających w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
  • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
  • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.