Projekty unijne

„Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” (zakończony)

Okres realizacji projektu: grudzień 2017  – grudzień 2021

Wartość projektu: 12 215 779,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 602 369,99

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku – Lider

Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydgiera w Suwałkach,

Stowarzyszeniem Eurydyki w Białymstoku

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 102 000 osób pracujących w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjniych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną opiekę zdrowotną” (zakończony)

Okres realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2019 r.

Wartość projektu: 1  095 718,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 834 886,10 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem poprzez minimalizację opieki instytucjonalizacyjnej sprawowanej nad pacjentem z ZOL/ZPO i oddziałach szpitalnych na rzecz opieki realizowanej przez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną realizowaną w środowisku pacjenta, na poziomie społeczności lokalnej.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa-Model POZ PLUS” (zakończony)

Okres realizacji: wrzesień 2018  – grudzień 2019 r.

Wartość projektu: 73 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 61 524 400,00 zł

 

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS. Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to: poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej; zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej; poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Łomżyńskie Centrum Medyczne jest jednym z 42 świadczeniodawców realizujących usługi w ramach projektu.

 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

„Zrób cytologię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”

Okres realizacji projektu: styczeń 2020  – grudzień 2021

Wartość projektu: 1 450 427,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 377 906,24 zł

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Białostockim Centrum Onkologii – Lider

Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem

 

Celem projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 2000 kobiet oraz przeprowadzenie badań cytologicznych u co najmniej 545 pacjentek.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Zrób mammografię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”

Okres realizacji projektu: styczeń 2020  – grudzień 2021

Wartość projektu: 1 582 297,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 503 182,87 zł

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Białostockim Centrum Onkologii – Lider

Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem

 

Celem projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka piersi. Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 1500 kobiet oraz przeprowadzenie badań mammograficznych u co najmniej 500 pacjentek.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Wzrost konkurencyjności Centrum Diagnostyczno – Leczniczego w Łomży” (zakończony)

Okres realizacji projektu: marzec 2013 – czerwiec 2015

Całkowita wartość inwestycji:  7 089 022,02 zł 

Kwota dofinansowania: 3 393 651,85 zł 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Cel projektu: Zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności ŁCM poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa.

Obserwowana niedoskonałość publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz nieustanna chęć sprostania oczekiwaniom naszych pacjentów doprowadziła do opracowania modelu kompleksowej opieki zdrowotnej. Pierwsze prace nad modelem rozpoczęto w 2009 roku, a dopiero 6 lat później – w 2015 roku – teoretyczny model udało się przełożyć na żywą organizację, obejmującą aktualnie nowoczesną opieką kilka tysięcy pacjentów naszego regionu. Inkubacja projektu możliwa była dzięki współpracy naszego przedsiębiorstwa z jednostkami naukowo-badawczymi – Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziałem Informatyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.  W 2012 roku dokonaliśmy zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP autorskiego wynalazku pt. Sposób gromadzenia danych diagnostycznych pacjenta. Ogromny wkład intelektualnej pracy koncepcyjnej nie mógłby jednak nigdy zostać urzeczywistniony bez odpowiedniej promocji i wsparcia finansowego. W 2015 udało się otrzymać dotację unijną w ramach bardzo silnej rywalizacji konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw.