Projekty

 „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” 

Łomżyńskie Centrum medyczne Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” który ma na celu wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od 1.09.2023 r. do 31.10.2023 r.

WARTOŚĆ GRANTU

Wartość grantu przyznanego Łomżyńskiemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. – 82 080,41 zł. Więcej informacji o projekcie na stronie POPI

 

„Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: choroby przewlekłe (POCHP)”

Okres realizacji projektu: październik 2022 – grudzień 2023

Wartość: 3 037 400,00 zł

Wkład funduszy: Program finansowany jest z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%)

Projekt będzie realizowany przez SPZOZ  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku w Klinice Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z udziałem partnerów:

 • Neuca Med Sp. z o.o.
 • Przychodnia BALTIMED Sp. z o.o Sp. k.
 • Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp.z o.o
 • Medily Sp.z o.o.
 • Grupa Horyzont AS
 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 • Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed

Głównym celem projektu jest pokazanie w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać proces diagnostyki i terapii chorych na POChP. Projekt ma również na celu ułatwienie dostępu do konsultacji specjalistycznych oraz ułatwienie przepływu informacji pomiędzy chorymi, lekarzami POZ i specjalistami.  Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.pacjentwcentrum.eu/ 

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia – Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”

Okres realizacji projektu: wrzesień 2022 – grudzień 2023

Wartość projektu: 2 557 720,00 zł.

Wkład funduszy: Program finansowany jest z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%)

Ośrodek wiodący: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa oraz Zespół Poradni Specjalistycznych Narodowego Instytutu Kardiologii, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa.
Projekt realizowany w partnerstwie z:
1. Przychodnia BaltiMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk.
2. Łomżyńskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża.
3. „Centrum Medyczno – Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce:

 • Przychodnia Zdrowia nr 1 w Siedlcach, ul. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce,
 • Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 42 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • Przychodnia Zdrowia w Łukowie, ul. Międzyrzecka 66, 21-400 Łuków,
 • Przychodnia Zdrowia w Wielgolesie, ul. Nowowiejska 34, 05-334 Latowicz,
 • Przychodnia Zdrowia w Sterdyni, ul. Lipowa 1A, 08-320 Sterdyń,
 • Przychodnia Zdrowia w Nurze, ul. Drohiczyńska 8, 07-322 Nur,
 • Przychodnia Zdrowia w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 34, 08-430 Żelechów,
 • Przychodnia Zdrowia w Hołubli, ul. Siedlecka 68, 08-107 Paprotnia,
 • Przychodnia Zdrowia w Domanicach, Domanice Kolonia 17, 08-113 Domanice Kolonia.

Celem głównym projektu jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca. Więcej informacji o projekcie na stronie https://telmed.ikard.pl/ 

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Wartość grantu – 158 030,40 zł.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:           

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

„Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” (zakończony)

Okres realizacji projektu: grudzień 2017  – grudzień 2021

Wartość projektu: 12 215 779,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 602 369,99

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku – Lider

Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydgiera w Suwałkach,

Stowarzyszeniem Eurydyki w Białymstoku

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 102 000 osób pracujących w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjniych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną opiekę zdrowotną” (zakończony)

Okres realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2019 r.

Wartość projektu: 1  095 718,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 834 886,10 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem poprzez minimalizację opieki instytucjonalizacyjnej sprawowanej nad pacjentem z ZOL/ZPO i oddziałach szpitalnych na rzecz opieki realizowanej przez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną realizowaną w środowisku pacjenta, na poziomie społeczności lokalnej.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa-Model POZ PLUS” (zakończony)

Okres realizacji: wrzesień 2018  – grudzień 2019 r.

Wartość projektu: 73 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 61 524 400,00 zł

 

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS. Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to: poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej; zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej; poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Łomżyńskie Centrum Medyczne jest jednym z 42 świadczeniodawców realizujących usługi w ramach projektu.

 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

„Zrób cytologię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”

Okres realizacji projektu: styczeń 2020  – wrzesień 2023

Wartość projektu: 1 954 263,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 856 548,52 zł

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Białostockim Centrum Onkologii – Lider

Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem

 

Celem projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 2000 kobiet oraz przeprowadzenie badań cytologicznych u co najmniej 545 pacjentek.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Zrób mammografię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”

Okres realizacji projektu: styczeń 2020  – wrzesień 2023

Wartość projektu: 2 087 057,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 977 942,57 zł

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Białostockim Centrum Onkologii – Lider

Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem

 

Celem projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka piersi. Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 1500 kobiet oraz przeprowadzenie badań mammograficznych u co najmniej 500 pacjentek.

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

„Wzrost konkurencyjności Centrum Diagnostyczno – Leczniczego w Łomży” (zakończony)

Okres realizacji projektu: marzec 2013 – czerwiec 2015

Całkowita wartość inwestycji:  7 089 022,02 zł 

Kwota dofinansowania: 3 393 651,85 zł 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Cel projektu: Zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności ŁCM poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa.

Obserwowana niedoskonałość publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz nieustanna chęć sprostania oczekiwaniom naszych pacjentów doprowadziła do opracowania modelu kompleksowej opieki zdrowotnej. Pierwsze prace nad modelem rozpoczęto w 2009 roku, a dopiero 6 lat później – w 2015 roku – teoretyczny model udało się przełożyć na żywą organizację, obejmującą aktualnie nowoczesną opieką kilka tysięcy pacjentów naszego regionu. Inkubacja projektu możliwa była dzięki współpracy naszego przedsiębiorstwa z jednostkami naukowo-badawczymi – Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziałem Informatyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.  W 2012 roku dokonaliśmy zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP autorskiego wynalazku pt. Sposób gromadzenia danych diagnostycznych pacjenta. Ogromny wkład intelektualnej pracy koncepcyjnej nie mógłby jednak nigdy zostać urzeczywistniony bez odpowiedniej promocji i wsparcia finansowego. W 2015 udało się otrzymać dotację unijną w ramach bardzo silnej rywalizacji konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw.