Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Projekty unijne

Łomżyńskie Centrum Medyczne realizuje następujące projekty unijne:

 

Projekt: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS

Okres realizacji: od 01.09.2018 do 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 1 544 213,00 zł

Wkład funduszy z UE: 491 880,00 zł

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.

Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to

  • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
  • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
  • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji nt. projektu na: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

               


Projekt: "Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego"

Okres realizacji projektu: grudzień 2017  – grudzień 2021

Wartość projektu: 12 215 779,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 383 410,79

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku - Lider
Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydgiera w Suwałkach
Stowarzyszeniem Euredyki w Białymstoku

Cel projektu:

Poprawa stanu zdrowia osób pracujących w wieku 25-50 lat zamieszkujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjniych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. 

Planowane efekty:

Projekt wpisuje się w założenia, rezultaty i zakres Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w woj. podlaskim.

Projekt przewiduje realizację działań szkoleniowych z zakres profilaktyki chorób adresowanych do pracowników sektora podstawowej opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej, jednostek służby medycyny pracy, pracodawców i edukatorów zawodowych, co umożliwi przeprowadzenie na szeroką skalę interwencji oceny ryzyka zdrowotnego osób aktywnych zawodowo w woj. podlaskim w wieku 25-50 lat w miejscu pracy oraz udzielenie usługi profilaktycznej  w miejscu pracy lub sektorze podstawowej opieki zdrowotnej.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie:

Co najmniej 30 600 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne. 
Co najmniej 18 666 osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie. 

 


Projekt: „Wzrost konkurencyjności Centrum Diagnostyczno - Leczniczego w Łomży"

Okres realizacji projektu: marzec 2013 - czerwiec 2015

Całkowita wartość inwestycji:  7 089 022,02 zł 

Kwota dofinansowania: 3 393 651,85 zł 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Cel projektu: Zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności ŁCM poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa.

Obserwowana niedoskonałość publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz nieustanna chęć sprostania oczekiwaniom naszych pacjentów doprowadziła do opracowania modelu kompleksowej opieki zdrowotnej. Pierwsze prace nad modelem rozpoczęto w 2009 roku, a dopiero 6 lat później - w 2015 roku - teoretyczny model udało się przełożyć na żywą organizację, obejmującą aktualnie nowoczesną opieką kilka tysięcy pacjentów naszego regionu. Inkubacja projektu możliwa była dzięki współpracy naszego przedsiębiorstwa z jednostkami naukowo-badawczymi - Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziałem Informatyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.  W 2012 roku dokonaliśmy zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP autorskiego wynalazku pt. Sposób gromadzenia danych diagnostycznych pacjenta. Ogromny wkład intelektualnej pracy koncepcyjnej nie mógłby jednak nigdy zostać urzeczywistniony bez odpowiedniej promocji i wsparcia finansowego. W 2015 udało się otrzymać dotację unijną w ramach bardzo silnej rywalizacji konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw. 

 

Baner_UE